Verzending & verzendingskosten

Felimax bv. biedt u de mogelijkheid om je producten zelf af te halen of te laten leveren.

Kiest u voor afhaling?

Elke bestelling kan GRATIS afgehaald worden op ons verkooppunt te Kapelle op den Bos, Diepestraat 21. Dit kan tijdens onze openingsuren : donderdag – vrijdag van 12u tot 15u & van 18u – 21u. Zaterdag van 17u tot 21u / zondag van 12u tot 21u. Uiteraard ook op andere dagen & tijdstippen na afspraak.

Liever leveren?

Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer of een externe transportfirma DPD of BPOST.

Leveringen in de regio rond Londerzeel zijn GRATIS vanaf 50€.

Leveringen in de rest van België & Nederland zijn GRATIS vanaf € 250

Onder dit bedrag wordt € 25 transport gerekend.

Verzendingskosten :

In België : € 20 tot 30 kg / in Nederland : € 32 tot 30 kg (Kan ten alle tijden gewijzigd worden)

Leveren buiten België en Nederland?

Gelieve ons te contacteren via tel +32 479 99 49 55 of via email: yves.de.sloovere@telenet.be voor leveringen buiten België en Nederland.

Leveren aan horeca?

Gelieve ons te contacteren via tel + 32 479 99 49 55 of via email: yves.de.sloovere@telenet.be voor leveringen van grote hoeveelheden aan horeca & andere professionele klanten.

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Felimax bv. mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 15 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Artikel 1 : Algemene bepalingen

Felimax bv. & 1840gin.be zijn de benaming en domeinnamen van de elektronische webwinkel die eigendom is van Felimax bv. (De Sloovere Yves/Kristof) met maatschappelijk zetel te 1840 Londerzeel. Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0770.341.633 & met als BTW nummer BE0770.341.633, telefoon +32 479 99 49 55 & email: yves.de.sloovere@telenet.be

De elektronische webwinkel van Felimax bv. biedt haar klanten de mogelijkheid om alcoholische dranken, hoofdzaak 1840gin, 1840, 0% spirit, en aperitieven online aan te kopen. Tevens tijdens de feestdagen geschenkartikelen of pakketten.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment & elke aankoop die de klant plaatst bij Felimax bv online.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of speci-fieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2 : Prijs

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro & inclusief BTW  & alle andere door de klant te dragen taksen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant & worden apart vermeld op het einde van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld & kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus & website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samen-gesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld jaartallen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Felimax bv. is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Felimax bv. is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Felimax bv. Felimax bv. is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Zo behoudt Felimax bv. zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe Batch/oplage de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. Felimax bv. behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Felimax bv. de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren & dit zonder bijkomende kosten.

Artikel 4 : Online aankopen (betaling)

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Felimax bv.. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Europabank ( Maestro/Bankcontact (QR-code) /Mastercard/Visa/Ideal/Visa/Visa Bleue)

Niettegenstaande het voorgaande, kan de klant er steeds voor opteren om de bestelling te betalen bij afhaling van de aangekochte producten op het verkooppunt te Kapelle op den Bos, Diepestraat 21. In dergelijk geval heeft de koper de keuze tussen volgende betalingsmogelijkheden:

  • Cash
  • Payconiq of bankapp
  • Via Factuur (Enkel professionelen)

Artikel 5 : Leveringsvoorwaarden

Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer van Felimax bv. of een externe transportfirma DPD of BPOST.

Felimax bv. zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren. Felimax bv. kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Felimax bv. is doorgegeven door de klant.

Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (adres, telefoonnummer en emailadres) en te laten registreren waarop hij/zij onbereikbaar is. Felimax bv. doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van Felimax bv. geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 2-3 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van Felimax bv., dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Felimax bv. is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Felimax bv. gedragen. Felimax bv. verzendt geen artikelen naar postbusadressen.

Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder (DPD/BPOST), wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de leveringsbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Felimax bv.. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Felimax bv.  te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Felimax bv. behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

Artikel 7 :  Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Felimax bv. beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand, verschuldigd vanaf de vervaldag evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom van de factuur met een minimum van 100 euro, en dit zonder dat een ingebrekestelling hiertoe vereist is. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd met betrekking tot alle betwistingen.

Onverminderd het voorgaande behoudt Felimax bv. zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan Felimax bv. Tel. + 32 479 99 49 55 of via mail: yves.de.sloovere@telenet.be

Artikel 9 : Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht & bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Felimax bv. waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Felimax bv. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, ver-waarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10 : Verzakingstermijn (herroepingsrecht)

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Felimax bv. mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete & zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Felimax bv. & de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Felimax bv. Enkel artikelen die zich in de originele & onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen & factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– geopende flessen die toch niet proefde naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.

– flessen gin met een rekening/kasticket

– Onvolledige, beschadigde of vuile flessen

– In prijs verlaagde flessen

– Vervallen producten zoals de 1840, 0% spirit.

Artikel 11 : Privacy

Felimax bv. respecteert de nieuwe Europese privacywetgeving van 25 mei 2018 (GDPR; General Data Protection Regulation) & zorgt ervoor dat er veilig en betrouwbaar met je gegevens wordt omgesprongen.

Klik hier voor de Privacyverklaring van Felimax bv.

Artikel 12 : Gebruik van cookies / Google Analytics

Felimax bv. maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Felimax bv. houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via email: yves.de.sloovere@telenet.be

Artikel 13 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Felimax bv. om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14 : Klantendienst

De klantendienst van Felimax bv. is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479 99 49 55 of via e-mail op yves.de.sloovere@telenet.be of per post op het volgende adres: Boeksheide 59 – 1840 Londerzeel

Artikel 15 : Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene ver-koopsvoorwaarden van Felimax bv.. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Felimax bv. kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 16 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties & back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17 : Minimum leeftijd

Alcoholische dranken mogen in België niet aan jongeren onder de 16 jaar (zwak-alcoholisch) of 18 jaar (sterk-alcoholisch) worden verkocht . Bij het bevestigen van de bestelling, garandeert de klant dat hij voldoet aan deze minimumleeftijden. Mochten er wanpraktijken gebeuren & bestelling door minderjarigen, die misbruik maken van ouderlijke gegevens of meerderjarige,  is Felimax bv. niet verantwoordelijk of kan onze firma niets tenlaste worden gelegd. Bij iedere afhaling in ons verkooppunt zullen wij dit concreet nagaan.

Artikel 18 : Toepasselijke recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Felimax bv. & de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Felimax bv.
Boeksheide 59
1840 Londerzeel

www.1840gin.be

De Sloovere Yves / Kristof
Zaakvoerders / vennoten